چهارشنبه, 3 بهمن 1397

1394

قوانین تخصصی در حوزه تخصصی آب کشوری

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  مصوبه شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل تعرفه خدمات آب صنعتی مصوبه شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل تعرفه خدمات آب صنعتی 1394/09/02

1385

قوانین تخصصی در حوزه تخصصی آب کشوری

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  استفتاء مقام معظم رهبری در خصوص آبهای زیرزمینی استفتاء مقام معظم رهبری در خصوص آبهای زیرزمینی 1385/04/10

1361

قوانین تخصصی در حوزه تخصصی آب کشوری

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون توزیع عادلانه آب 1361/12/26