|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

معاون منابع انسانی مالی و پشتیبانی

شرح وظایف کلی معاونت معاون منابع انسانی مالی و پشتیبانی

    خلاصه وظایف:

برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر اجرای فعالیت های مالی و پشتیبانی شامل : عملیات مالی جاری و طرحهای عمرانی و تهیه و تنظیم صورتها و گزارشات مالی ، وصول در آمد ها و هزینه های شرکت ، امور اداری و مالی شرکت در واحدهای تابعه ، اجرای طرحهای طبقه­بندی مشاغل و نظام پرداخت، عملیات کارگزینی و امور نگهداری منابع انسانی ازطریق پوششها و طرحهای بیمه­ای ، امور رفاهی ، امور خدماتی ، امور ورزش ، اجرای عملیات خرید و فروش کالا ها و خدمات مورد نیاز ،سیستم انبار و اموال ، سیستم مکاتبات اداری و نگهداری اسناد و مدارک و پرونده ها بر اساس قوانین و مقررات ، آئین نامه­ها ،

بخشنامه ها و سایر مصوبات ابلاغ شده، ابلاغ دستورالعملها و بخشنامه های اداری .

      شرح وظایف اصلی:

• برنامه­ریزی ، نظارت و هماهنگی فعالیت های مالی شرکت در کلیه زمینه های تنظیم اسناد ، رسیدگی و تشخیص حساب ، پرداخت هزینه های جاری و عمرانی ، نگهداری حسابها ، تهیه و تنظیم صورتها و گزارشات مالی در چارچوب قوانین ومقررات و اتخاذ تصمیم مناسب در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز .

•     نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی در واحدهای تابعه شرکت از طریق واحدهای ذیربط ستادی .

•    نظارت بر وصول درآمدها و هزینه ها و اعمال تمهیدات لازم به منظور رفع مغایرتها و تهیه گزارشات مدیریتی در خصوص در آمدها و هزینه ها با هماهنگی معاونت مربوطه .

•    برنامه­ریزی ، نظارت و هماهنگی تهیه و تنظیم دستور العملهای لازم در زمینه های امور اداری و مالی و پیشنهاد آنها جهت تایید و تصویب و ابلاغ به واحدها و پیگیری انجام امور .

•   برنامه­ریزی و نظارت بر حسن اجرای عملیات کارگزینی شامل : امور انتصاب، ترفیع ، انتقال ، جابجائی ، بازخرید سنوات خدمت، استعفا ، ماموریتها و مرخصی ها ، صدور احکام و ابلاغ های مربوطه و سایر امور مربوطه .

•   برنامه ریزی ، نظارت و انجام هماهنگی های لازم در اجرای برنامه ها و طرحهای حقوق و مزایا ، بازنشستگی ، رفاه و سایر مسایل مربوط به نگهداری نیروی انسانی از قبیل پوششهای بیمه ای ، تسهیلات مالی و غیر مالی ، امور درمان ، خدمات عمومی ، رفاهی و ایمنی پرسنل بر اساس قوانین و مقررات مورد عمل .

•   نظارت بر امور ورزش همکاران و انجام هماهنگی و تامین امکانات اولیه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه.

•   برنامه­ریزی و نظارت بر انجام امور اداری و خدمات در جهت ارائه سرویس بهتر از طریق واحدهای تحت سرپرستی و کنترل پیشرفت کارها و عملیات و انجام راهنمای و هماهنگی واحدها در جهت انجام وظایف محوله در چار چوب قوانین و مقررات و دستور العملها .

•   نظارت بر عملکرد سیستم مکاتبات اداری و ثبت و صدور نامه­ها و حفاظت از سیستم بایگانی اسناد ومدارک در پرونده های پرسنلی و اداری و سیستم مکانیزه ونظا رت بر امحاء اسناد و مدارک منسوخ بر اساس ضوابط و دستورالعملهای مورد عمل.

•   برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد و نحوه نگهداری ساختمانها ،دستگاهها ، ماشین آلات ، تاسیسات ، ابنیه و فضای سبز تنظیف، نامه رسانی و سایر خدمات مورد نیاز شرکت.

•   برنامه ریزی و نظارت بر مبادله قراردادهای بازرگانی ، عملیات تعمیر و نگهداری و امور خدماتی .

•   برنامه ریزی و نظارت بر مدیریت انبارها و اموال.

•   برنامه ریزی و نظارت لازم در جهت تامین نیازمندیهای شرکت به قطعات و ماشین آلات، دستگاهها و لوازم و تجهیزات اداری .

•   نظارت بر عملیات مناقصه و مزایده و استعلام مربوط به خرید و فروش اقلام و نیازهای تدارکاتی و سیستم انبارداری و نگهداری اموال.

•   برنامه ریزی و هماهنگی با واحدهای ذیربط در زمینه مسائل اداری و مالی شرکت و تهیه و تدوین گزارشات مالی و گزارشات تحلیلی از عملکرد حوزه ذیربط.

•   انجام هماهنگی با سایر حوزه های شرکت در زمینه بررسی اقتصادی و تحلیل هزینه و منفعت روشها و ارائه همکاریهای لازم از طریق واحدهای مربوطه برای تدوین روشهایی که منجر به سوددهی شرکت میشود.

•   انجام هماهنگی با سایر حوزه های شرکت در زمینه تدوین بودجه سالانه و همکاری برای تهیه موافقت نامه های شرکت با مجریان طرحها به منظور کنترل و هماهنگی مسائل اداری و مالی.

•   انجام سایر وظایف محوله.

شرح وظایف امور مالی و ذیحسابی

الف)خلاصه وظایف:

انجام وظایف ذیحسابی شرکت بر اساس قانون محاسبات عمومی و ضوابط وزارت امور اقتصادی و دارائی، مطابقت پرداخ تهای مالی با کلیه بخشنامه ها و قوانین و مقررات مالی مورد عمل و تهیه صورت های مالی و مدیریت نقدینگی

ب) شرح وظایف اصلی:

•     انجام وظایف ذیحسابی بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط وزارت امور اقتصادی و دارائی.

•     اعمال نظارت بر حسن انجام امور مربوط به عملیات حسابداری جاری شرکت ، رعایت اصول پذیرفته شده مالی و تهیه و تدوین آئین­نامه و دستورالعمل های گردش کار.

•     اعمال نظارت و هماهنگی لازم در انجام فعالی تهای مالی واحدهای تابعه شرکت و واحدهای داخلی.

•     همکاری و هماهنگی در تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تأمین و درخواست وجه از خزانه و تهیه گزارشات عملکرد بودجه.

•    نظارت بر تهیه و تنظیم صورت ها و گزارشات مالی(مربوط به عملیات انتفاعی)جهت ارائه به هیئت مدیره و دفتر مجامع عمومی شرکت.

•   نظارت بر رفع واخواهیهای صورتهای مالی و همکاری با حسابرسان داخل و خارج و ممیزین مالیاتی.

•   تنظیم پاسخ گزارشات حسابرسی و بازرسی و ارائه اطلاعات مورد نیاز در جهت حل و فصل مسائل مالی.

•   نظارت بر اخذ و نگهداری ضمانت نامه­ها، حسا­بهای انتظامی و انجام اقدامات قانونی و لازم در جهت ابطال و تمدید آنها.

•   پیگیری وصول درآمدهای شرکت از معاونتها .

•   بررسی و تأئید صورت های مالی، اسناد مالی، چک­های صادره، افتتاح حساب جاری همکاران، دستور پرداخت و حسابهای فی ما بین مشتریان در چارچوب قوانین و مقررات مالی.

•   نظارت و کنترل خریدهای شرکت از نظر عدم مغایرت های قانونی.

•   پیگیری و رفع مسائل مالی شرکت از طریق شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوطه با وزارت نیرو، وزارت اموراقتصادی و دارائی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و تهیه گزارشات مورد نیاز.

•   نظارت بر حسن انجام عملیات مکانیزاسیون امور مالی و انجام پیش بینی­ها و تمهیدات لازم.

•   انجام سایر وظایف محوله.

 

شرح وظایف امور کارکنان و رفاه

الف) خلاصه وظایف:

برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی انجام امور پرسنلی شرکت از قبیل انتصاب، ترفیع، انتقال و جابجائی، بازخرید سنوات خدمت و بازنشستگی، استعفاء، مأموریت، مرخصی، قراردادهای پرسنلی، صدور احکام و گواهی ها و نظارت بر امور درمان و بیمه و بایگانی امور رفاهی پرسنل شاغل و بازنشسته.

ب) شرح وظایف اصلی:

•    اجرای قوانین و مقررا ت استخدامی، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، نظام پرداخت صنعت آب و برق با هماهنگی واحدهای تحت سرپرستی.

•    برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور کارگزینی شرکت از قبیل انتصابات، ترفیعات، نقل و انتقالات، بازخریدی، بازنشستگی، استعفاء، مأموریت­های داخل و خارج، مرخصی­ها، انعقاد قرادادهای پرسنلی، صدور احکام کارگزینی و سایر احکام پرسنلی، گواهی اشتغال، سابقه کار و معرفی نامه برای پرسنل با رعایت قوانین و مقررات موضوعه .

•    استخدام و جذب نیروی انسانی مورد نیاز طرح های عمرانی با رعایت آئین­نامه­ها و مقررات مورد عمل.

•    نظارت بر امور بایگانی پرسنلی و ایجاد سیستم مناسب در حفظ و نگهداری سوابق موجود .

•   برنامه ریزی و هماهنگی امور رفاهی پرسنل و تشکیل کمیته و گروه های کاری مرتبط، تهیه و ارائه پیشنهادات و برنامه­های رفاهی برای شاغلین، بازنشستگان و خانواده­های آنان و ارائه آن جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره .

•   برنامه ریزی و نظارت بر امر کنترل ورود و خروج کارکنان .

•   نظارت بر استقرار مکانیزه اطلاعات نیروی انسانی و سعی در به روز نگهداشتن بانک اطلاعاتی .

•   اجرای تشکیلات و سازماندهی پرسنل در پست های مصوب سازمانی با رعایت ضوابط و مقررات طبقه بندی مشاغل

•   برنامه ریزی و هماهنگی امور اجرائی مربوط به پرداخت و تأمین مزایای کارکنان .

•  انجام سایر وظایف محوله.

شرح وظایف امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
 

الف) خلاصه وظایف:

 برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر اجرای فعالیت های ما لی و پشتیبانی در کلیه زمینه های امور خدماتی اجرای عملیات خرید و فروش کالا ها و خدمات مورد نیاز ، سیستم انبار و اموال بر اساس قوانین و مقررات ، آئین نامه ها ، بخشنامه ها و سایر مصوبات ابلاغ شده از سوی ستاد و مراجع ذیصلاح .

ب) شرح وظایف اصلی:

•    برنامه­ریزی و نظارت بر انجام امور خدماتی در جهت ارائه سرویس بهتر از طریق واحدهای تحت سرپرستی و کنترل پیشرفت کارها و عملیات و انجام راهنمایی و هماهنگی واحدها در جهت انجام وظایف محوله در چار چوب قوانین و مقررات و دستور العملها .

•    نظارت بر عملکرد سیستم مکاتبات ادارای و ثبت و صدور نامه­ها و حفاظت از سیستم بایگانی اسناد ومدارک در پرونده های پرسنلی و اداری و سیستم مکانیزه و نظا رت بر امحاء اسناد ومدارک منسوخ بر اساس ضوابط و دستورالعملهای مورد عمل.

•   نظارت بر عملکرد و نحوه نگهداری ساختمانها ، دستگاهها، ماشین آلات، تاسیسات، ابنیه و فضای سبز و تنظیف و نامه­رسانی و سایر خدمات مورد نیاز.

•   نظارت لازم در جهت تامین قطعات و ماشین آلات، دستگاهها و لوازم و تجهیزات اداری.

•   هماهنگی با واحدهای ستادی در زمینه مسائل اداری و مالی و تهیه و تدوین گزارشات مالی و گزارشات تحلیلی از عملکرد حوزه ذیربط.

•   انجام سایر وظایف محوله.

دانلود : شرح وظایف کلی معاونت مالی و پشتیبانی

 

 تاریخ ثبت : 11 آذر 1393
  آخرین به روزرسانی : 18 فروردین 1400
 
 10404
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 2
 • بیشترین بازدید همزمان : 216
 • بازدید امروز : 627
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 2,973,239
 • آخرین به روزرسانی : 16 خرداد 1403 07:18:17
 • شناسه IP شما : 3.236.83.14

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : بلوارجمهوری اسلامی انتهای خیابان شهیده ربابه کمالی شرکت سهامی آب منطقه ی ایلام
 • کدپستی : 6931737986
 • تلفن : 08433332293 - 08433335090
 • فاکس : 08433332294
 • پست الکترونیکی : info[at]ilrw.ir
 • پیامک : 300079482
 • تلفن گویا :