سه‌شنبه, 27 آذر 1397

عناوین تحقیقاتی انجام گرفته در کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای ایلام

ردیف عنوان پروژه کد پروژه پژوهشگر اصلی موسسه مجری تاریخ  قرارداد مدت قرارداد (ماه) تاریخ خاتمه(دو رقم آخر سال) وضعیت
1 بررسی وضعیت آلایندگی ناشی از واحدهای پرورش ماهی قزل آلای سردآبی رودخانه کلم ایلام  249/1388/ م ت م / ن ی دکتر حاجی کریمی دانشگاه ایلام 87 20 89 خاتمه
2 تخمین رواناب رسوب حوزه سدایلام با استفاده ازمدل SWAT   دکتر حاجی کریمی دانشگاه ایلام 88/12/24 20 95 خاتمه
3 بررسی روابط رواناب - رسوب حوزه آبخیز گدارخوش 249/1388/ م ت م / ن ی شمس اله عسگری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام 88 24 92 خاتمه
4 ارزیابی فرسایش و رسوبزایی حوضه آبریز دویرج با نگاه ویژه به نقش سازندهای زمین شناسی در تولید رسوب  207 /1389/ م ت م / ن ی دکتر حاجی کریمی دانشگاه ایلام 89 14 92 خاتمه
5 بررسی آسیب پذیری آلودگی آب زیرزمینی برتش دهلران با استفاده ازمدل DRASTIC 200/1389/ م ت م / ن ی دکتر حاجی کریمی دانشگاه ایلام 89 12 92 خاتمه
6 بررسی توسعه کارست در جنوب شرق تاقدیس کبیرکوه ایلام   دکتر غلامحسین کرمی استاد راهنما 89 15 91 خاتمه
7 کاربرد روش های بیومهندسی در ساماندهی سواحل و رودخانه ها 233 /1389/ م ت م / ن ی دکتر علیرضا حسینی دانشگاه ایلام 89/12/27 12 91 خاتمه
8 پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز گاوی ILD-91011 ایاد اعظمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام 91/12/7 12 91 خاتمه
9 بررسی و پیش بینی اثر اقلیم برمنابع آب حوزه آبخیز سد ایلام ILW-92012 محسن توکلی دانشگاه ایلام 93/6/12 15 96 خاتمه
10 تعیین قیمت تمام شده آب سد چم گردلان ایلام ILH-92010 دکتر علی سایه میری دانشگاه ایلام 93/7/28 15 96 خاتمه
11 ارزیابی کیفیت آب رودخانه گدارخوش و تاثیر آن برخاک کشاورزی دشت صالح آباد ایلام ILE-92008 محمود رستمی نیا دانشگاه ایلام 92/4/17 15   در دست اجرا
12 بررسی عوامل کاهش چشمگیر آورد رودخانه کنگیر در محل سد مخزنی کنگیر SW-9501 ابوالفضل رضایی طرح سرباز نخبه 1393 12 94 خاتمه
آخرین به روزرسانی: 1396/11/25