یکشنبه, 10 اسفند 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال 1399
کمبود آب جدی است - در مصرف آن صرفه جویی نمائیم
سد مخزنی دویرج
طبیعت ایلام

دستور العمل ها
شماره دستور العمل موضوع دانلود
دستور العمل اول توسعه و پیاده سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی دانلود
دستور العمل دوم اطلاع رسانی، آموزش وفرهنگ سازی دانلود
دستور العمل سوم دستورالعمل اجرای توامان آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی و قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری دانلود
دستور العمل چهارم تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی بخش خصوصی دانلود
دستور العمل پنجم انسداد چاه های غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب دانلود
دستور العمل ششم دستورالعمل نصب و بهرهبرداری کنتورهای هوشمند (حجمی و آب و برق) دانلود
دستور العمل هفتم نحوه خرید وانسداد چاه های کم بازده کشاورزی برای تعادل بخشی آبخوان دانلود
دستور العمل هشتم جایگزینی پساب با آب چاه های کشاورزی در دشت های ممنوعه دانلود

 
آخرین به روزرسانی: 1394/12/03