چهارشنبه, 3 بهمن 1397

1396

1394

بخشنامه ها و دستورالعملهای تخصصی وزارت نیرو

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ابلاغیه تعرفه های خدمات آب تحویلی و برداشتی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی ابلاغیه تعرفه های خدمات آب تحویلی و برداشتی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی 1394/12/01
  ابلاغیه تعرفه های خدمات آب تحویلی و برداشتی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی ابلاغیه تعرفه های خدمات آب تحویلی و برداشتی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی 1394/12/01
  مصوبه شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل تعرفه خدمات آب صنعتی مصوبه شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل تعرفه خدمات آب صنعتی 1394/09/02

1393

بخشنامه ها و دستورالعملهای داخلی شرکت

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ابلاغ تعرفه های آب خام و تصفیه شده تحویلی به شرکتهای آب و آبفا ابلاغ تعرفه های آب خام و تصفیه شده تحویلی به شرکتهای آب و آبفا 1393/06/19

1391

بخشنامه ها و دستورالعملهای تخصصی وزارت نیرو

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ابلاغیه تعرفه های هزینه خدمات کارشناسی موضوع ماده 8 قانون توزیع عادلانه ب کشور ابلاغیه تعرفه های هزینه خدمات کارشناسی موضوع ماده 8 قانون توزیع عادلانه ب کشور 1391/07/23
  ابلاغیه تعرفه های هزینه خدمات کارشناسی موضوع ماده 8 قانون توزیع عادلانه ب کشور ابلاغیه تعرفه های هزینه خدمات کارشناسی موضوع ماده 8 قانون توزیع عادلانه ب کشور 1391/07/23

1385

قوانین تخصصی در حوزه تخصصی آب کشوری

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  استفتاء مقام معظم رهبری در خصوص آبهای زیرزمینی استفتاء مقام معظم رهبری در خصوص آبهای زیرزمینی 1385/04/10

1361

قوانین تخصصی در حوزه تخصصی آب کشوری

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون توزیع عادلانه آب 1361/12/26