یکشنبه, 5 اسفند 1397

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
بررسی درخواست برقی کردن چاه13021447112 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن13021447113 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری13021447114 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی18051450100 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری طرح ملی دانش آموزشی داناب
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری13021447115 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات13021447116 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی و احدهای صنعتی و کشاورزی13021447117 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر نامه صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی 13021447118 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب13021447119 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری13021447120 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها13021447121 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نامه پروانه بهره برداری (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری)13021447122 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
درخواست آزمایش پمپاژ13021447123 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی-صنعتی-شرب و سایر مصارف)13021446100 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی13021446101 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری13021446102 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه 13021446103 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخشهای مصرف(کشاورزی - صنعتی - شرب و مصارف) 13021446104 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز تغییر قدرت منصوبات 13021446105 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل13021446106 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« 1 2 3 » صفحه: